Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
 • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
 • Đất có lượng P dự trữ thấp
 • Đất có sức chứa phosphate cao
 • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

 • Tăng sinh trưởng sinh dưỡng
 • Lá xanh hơn rất nhiều
 • Tăng đậu trái
 • Gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng quả (cải thiện đường / axit)
 • Đặc biệt quan trọng ở cây còn nhỏ có hệ thống rễ kém phát triển