Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
 • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
 • Đất có lượng P dự trữ thấp
 • Đất có sức chứa phosphate cao
 • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

 • Tăng sinh trưởng sinh dưỡng
 • Lá xanh hơn rất nhiều
 • Tăng đậu trái
 • Gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng quả (cải thiện đường / axit)
 • Đặc biệt quan trọng ở cây còn nhỏ có hệ thống rễ kém phát triển

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraMila RACER

YaraMila RACER

Bón 250g/cây vào giai đoạn sau thu hoạch

Đọc thêm về

YaraMila WINNER

YaraMila WINNER

Bưởi: 400g/cây, cách 1 - 1,5 tháng bón một lần

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS

YaraVita HYDROPHOS

Quả cam quýt: Pha 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita HYDROPHOS Zn

YaraVita HYDROPHOS Zn

Quả cam quýt: Pha 40 - 50ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 2 lần vào giai đoạn sau thu hoạch cho đến trước ra hoa

Đọc thêm về

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về

YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Quả cam quýt: Pha 30ml/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA MKP

Pha 100 - 150g/bình 16L, phun vào giai đoạn trước ra hoa

Đọc thêm về