Bảng dữ liệu an toàn

Các bảng dữ liệu an toàn chỉ được cung cấp cho thông tin và chỉ áp dụng ở các quốc gia mà chúng đã được chuẩn bị. Do việc sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu và các điều kiện sử dụng của sản phẩm không nằm trong sự kiểm soát của Yara, nên nghĩa vụ của người dùng là xác định và kiểm soát các điều kiện sử dụng an toàn của sản phẩm.