Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (pH thấp)
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi)
 • hoặc tưới nhiều
 • Đất sét nặng (sét Illite)
 • Đất có lượng kali dự trữ thấp
 • Đất giàu magiê

Rất quan trọng đối với

 • Diện tích lá lớn hơn được duy trì suốt mùa vụ
 • Sự tăng trưởng của chồi mạnh hơn
 • Tăng số trái/ lợi cho năng suất
 • Trái lớn hơn với màu sắc đẹp hơn, cấu trúc bề mặt vỏ và hương vị (chua hơn)
 • Mức vitamin C tăng