Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất có pH thấp hoặc cao
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
 • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
 • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

 • Giữ vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng
 • Nhu cầu cao cho sinh trưởng, năng suất và chất lượng
 • Tăng trọng lượng buồng, số trái/buồng
 • Mức chất khô và tỉ lệ của Tổng chất rắn hòa tan (TSS)/ axit được cải thiện
 • Giúp tối ưu hóa hàm lượng vitamin C trong trái
 • Sự nảy mầm và phát triển của chồi con