Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất cát
  • Đất chua
  • Đất giàu kali
  • Đất nhận lượng kali bón cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt

Rất quan trọng đối với

  • Sự sản xuất chất diệp lục và kích hoạt sự chuyển hóa Các-bô-hy-drat, chất béo và prô-tê-in
  • Liên quan đến quá trình vận chuyển P
  • Ảnh hưởng trực tiếp đến trọng lượng quày chuối và năng suất