Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
  • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
  • Đất có lượng P dự trữ thấp
  • Đất có sức chứa phosphate cao
  • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

  • Là thành phần của axit nucleic, phospholipit và các hệ thống tích trữ và chuyển nhượng năng lượng trong cây
  • Quan trọng cho sự phát triển rễ, phát triển hoa và đậu trái