Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có pH cao
  • Đất giàu lân
  • Đất nhận lượng lân bón cao
  • Điều kiện ẩm ướt, lạnh

Rất quan trọng đối với

  • Quan trọng chủ yếu cho hoạt hóa men (enzyme), nhưng cũng quan trọng cho sự tổng hợp chất điều hòa sinh trưởng
  • Ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây, năng suất và chất lượng
  • Zn là một trong những chất vi lượng quan trọng nhất trong sản xuất chuối, và triệu chứng thiếu Zn được ghi nhận phổ biến