Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (pH thấp)
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi)
 • hoặc tưới nhiều
 • Đất sét nặng (sét Illite)
 • Đất có lượng kali dự trữ thấp
 • Đất giàu magiê

Rất quan trọng đối với

 • Hô hấp, quang hợp và điều tiết nước
 • Vận chuyển và tích lũy đường trong cây
 • Ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng trái
 • Tăng chiều cao cây, chu vi thân, sự tăng trưởng của lá và số trái trên cây
 • Cải thiện thành phần ruột trái và kích cỡ trái