Được làm tồi tệ hơn bởi

  • pH cao
  • Đất ngập nước
  • Đất đá vôi
  • Đất có hàm lượng đồng, măngan hay kẽm cao

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại hiện tượng vàng lá
  • Ngăn ngừa rụng lá sớm
  • Làm cho cây khỏe hơn, xanh hơn