Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất có pH thấp hoặc cao
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
 • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
 • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

 • Tán lá xum xuê và xanh hơn
 • Tăng sức tăng trưởng của chồi
 • Tăng khả năng đậu trái/vụ
 • Tăng năng xuất
 • Cải thiện chất lượng và số lượng nước quả (tăng độ axit và lượng chất rắn hòa tan)