Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất có pH thấp hoặc cao
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
 • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
 • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

 • Tán lá xum xuê và xanh hơn
 • Tăng sức tăng trưởng của chồi
 • Tăng khả năng đậu trái/vụ
 • Tăng năng xuất
 • Cải thiện chất lượng và số lượng nước quả (tăng độ axit và lượng chất rắn hòa tan)

Phân bón khuyên dùng

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

"Cam: 200g/cây, Quít hồng: 400g/cây, mỗi tháng bón một lần. Chanh: 400 - 600g/cây tùy theo giai đoạn sinh trưởng. "

Đọc thêm về

YaraMila RACER

YaraMila RACER

Bón 250g/cây vào giai đoạn sau thu hoạch

Đọc thêm về

YaraMila WINNER

YaraMila WINNER

Bưởi: 400g/cây, cách 1 - 1,5 tháng bón một lần

Đọc thêm về

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

"Cam: 60 - 80g/cây, Quít hồng: 150g/cây, mỗi tháng bón một lần; Chanh: 100 - 150g/cây theo giai đoạn sinh trưởng"

Đọc thêm về

YaraVita MULTIPHOLATE

YaraVita MULTIPHOLATE

Quả cam quýt: Pha 20 - 40g/bình 16L, phun 1.200 - 1.500l/ha, phun 3 lần vào giai đoạn trước ra hoa, sau đậu trái và lúc trái đang lớn

Đọc thêm về