Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất cát
  • pH cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt
  • Đất nhuyễn, mịn

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại sự vàng úa
  • Ngăn ngừa rụng lá sớm
  • Đảm bảo cho cây xanh khỏe mạnh hơn