Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có pH cao
  • Đất giàu lân
  • Đất nhận lượng lân bón cao
  • Điều kiện ẩm ướt, lạnh

Rất quan trọng đối với

  • Chống lại sự úa vàng
  • Ngăn chặn rụng lá sớm
  • Làm cho cho cây xanh hơn, khỏe hơn
  • Cải thiện sức chống chịu với thời tiết lạnh và sương giá muộn
  • Cải thiện sự phát triển của chồi, ra hoa và đậu trái