Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất cát
 • Đất kiềm
 • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
 • Hàm lượng đạm cao
 • Hàm lượng canxi cao
 • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
 • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

 • Sự sinh trưởng sinh dưỡng mạnh mẽ và đồng đều
 • Lá được hình thành phù hợp và không bị rụng sớm
 • Cải thiện sự đậu trái và phát triển của trái
 • Gia tăng chất lượng trái (nước quả / hàm lượng đường)
 • Cải thiện tỷ lệ trái / vỏ
 • Tăng năng suất