Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua (pH thấp)
  • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
  • Điều kiện khô hạn
  • Lượng mưa cao (rửa trôi)
  • hoặc tưới nhiều
  • Đất sét nặng (sét Illite)
  • Đất có lượng kali dự trữ thấp
  • Đất giàu magiê

Rất quan trọng đối với

  • Thiết yếu để có năng suất cao
  • Yêu cầu cao