Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất có pH thấp hoặc cao
  • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện khô hạn
  • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
  • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
  • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

  • Thành phần của men (enzyme), vitamin, chất diệp lục và các yếu tố cấu tạo khác của tế bào
  • Thiết yếu cho sự sinh trưởng, sự phát triển của cây trồng và năng suất cao
  • Cần cho sự tổng hợp caroten và do đó cũng cần cho màu sắc củ