Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua (pH thấp)
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Điều kiện khô hạn
 • Lượng mưa cao (rửa trôi)
 • hoặc tưới nhiều
 • Đất sét nặng (sét Illite)
 • Đất có lượng kali dự trữ thấp
 • Đất giàu magiê

Rất quan trọng đối với

 • Chống lại tổn thương do lạnh hay khô hạn
 • Năng suất cao do tăng sinh khối và trọng lượng bắp
 • Sự ổn định, sự chín sớm và chín đồng đều của sản phẩm bán được