Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có pH cao
  • Đất giàu lân
  • Đất nhận lượng lân bón cao
  • Điều kiện ẩm ướt, lạnh

Rất quan trọng đối với

  • Quan trọng đối với kéo dài chồi và mở rộng lá, ngăn ngừa sự hạn chế năng suất