Được làm tồi tệ hơn bởi

  • pH cao
  • Đất ngập nước
  • Đất đá vôi
  • Đất có hàm lượng đồng, măngan hay kẽm cao

Rất quan trọng đối với

  • Chất diệp lục và sự tạo thành men (enzyme) trong cây, quá trình hô hấp
  • Cải thiện tăng trưởng và năng suất cây trồng
  • Nâng cao trọng lượng buồng và số trái/buồng
  • Tăng tổng lượng chất rắn hòa tan (TSS) của trái