Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất cát
  • pH cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt
  • Đất nhuyễn, mịn

Rất quan trọng đối với

  • Hô hấp, chuyển hóa N và tổng hợp chất diệp lục
  • Nâng cao năng suất và sinh trưởng của cây