Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua
  • Đất cát, nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Đất không thoáng khí (đất ngập nước
  • ) Những khu vực có khí thải công nghiệp thấp

Rất quan trọng đối với

  • Tổng hợp chất diệp lục và sử dụng N hiệu quả
  • Quan trọng trong cấu trúc của prô-tê-in (protein), amino axit và vitamin
  • Phần lớn được lá sử dụng