Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất chua
 • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
 • Đất than bùn axit
 • Đất giàu natri
 • Đất giàu nhôm
 • Điều kiện khô hạn
 • Trái cây chứa lượng đạm hay kali cao
 • Trái to

Rất quan trọng đối với

 • Sự phát triển của rễ và lá, giúp cho năng suất cao hơn
 • Tính toàn vẹn của cây và trái
 • Chất lượng lưu trữ và chất lượng trái lúc còn xanh