Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có đá phấn
  • Đất cát
  • Đất khai hoang
  • Bón lượng đạm cao

Rất quan trọng đối với

  • Sự sản xuất men (enzymes)
  • Vai trò quan trọng trong quang hợp và chuyển hóa phenol của cây
  • Điều chỉnh các gốc tự do peoxit gây hại bên trong tế bào
  • Ngăn ngừa các loại bệnh do nấm