Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất có pH thấp hoặc cao
  • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện khô hạn
  • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
  • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
  • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

  • Thúc đẩy phát triển rễ và chồi
  • Sự phát triển mạnh, đậu trái, kích cỡ và chất lượng trái