Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất cát
  • Đất chua
  • Đất giàu kali
  • Đất nhận lượng kali bón cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt

Rất quan trọng đối với

  • Tăng hoạt động quang hợp, duy trì sinh trưởng tốt để đạt năng suất cao