Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua
  • Đất cát, nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Đất không thoáng khí (đất ngập nước
  • ) Những khu vực có khí thải công nghiệp thấp

Rất quan trọng đối với

  • Bộ lá xanh và sự sinh trưởng khỏe mạnh
  • Năng suất tương xứng