Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua (axit) hoặc rất kiềm (đất đá vôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện lạnh hoặc ẩm ướt
  • Cây trồng có bộ rễ kém phát triển
  • Đất có lượng P dự trữ thấp
  • Đất có sức chứa phosphate cao
  • Đất giàu sắt

Rất quan trọng đối với

  • Đảm bảo cho sự khởi đầu tốt và sự tăng trưởng liên tục để đạt năng suất cao
  • Tăng đậu trái, phát triển trái và chín sớm