Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất cát
  • Đất kiềm
  • Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Hàm lượng đạm cao
  • Hàm lượng canxi cao
  • Thời tiết ẩm ướt, lạnh
  • Thời gian hạn hán

Rất quan trọng đối với

  • Sự ổn định của mô cây và sự cải thiện sức khỏe của cây, tác động chung với Ca
  • Tăng chất lượng và năng suất cây trồng