Được làm tồi tệ hơn bởi

 • Đất hữu cơ
 • Đất có đá phấn
 • Đất cát
 • Đất khai hoang
 • Bón lượng đạm cao

Rất quan trọng đối với

 • Cây non đi vào giai đoạn cho trái nhanh hơn
 • Sinh trưởng sinh dưỡng đồng đều hơn
 • Duy trì diện tích bộ lá lớn (số lá)
 • Trái trưởng thành tốt hơn (tăng thêm hương vị và lượng nước quả)
 • Ngăn ngừa rụng trái sớm
 • Chất lượng bên ngoài của vỏ trái được cải thiện nhiều