Được làm tồi tệ hơn bởi

  • pH cao
  • Đất ngập nước
  • Đất đá vôi
  • Đất có hàm lượng đồng, măngan hay kẽm cao

Rất quan trọng đối với

  • Sự phát triển lá sớm và sức sản xuất của cây trồng
  • Cần với số lượng khá lớn