Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có pH cao
  • Đất giàu lân
  • Đất nhận lượng lân bón cao
  • Điều kiện ẩm ướt, lạnh

Rất quan trọng đối với

  • Là nguyên tố thuộc về cấu tạo và chức năng của nhiều loại men (enzyme)
  • Quan trọng cho sự kéo dài của lóng và quang hợp
  • Tăng hàm lượng đường và Vitamin C
  • Chịu đựng tình trạng stress cao hơn