Được làm tồi tệ hơn bởi

  • pH cao
  • Đất ngập nước
  • Đất đá vôi
  • Đất có hàm lượng đồng, măngan hay kẽm cao

Rất quan trọng đối với

  • Thiết yếu cho quang hợp và chuyển hóa của cây
  • Do đó quan trọng để cho lá phát triển sớm, cho sinh trưởng mạnh và sức sản xuất của cây