Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có đá phấn
  • Đất cát
  • Đất khai hoang
  • Bón lượng đạm cao

Rất quan trọng đối với

  • Thành phần của men (enzyme)
  • Có vai trò quan trọng trong quang hợp và chuyển hóa phenol của cây
  • Điều chỉnh các gốc tự do peoxit gây hại trong tế bào
  • Nhu cầu vừa phải