Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất cát
  • pH cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt
  • Đất nhuyễn, mịn

Rất quan trọng đối với

  • Sự khử nitrat
  • Quang hợp
  • Tổng hợp Prô-tê-in (protein)
  • Duy trì sự sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh
  • Nhu cầu vừa phải