Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua
  • Đất cát, nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Đất không thoáng khí (đất ngập nước
  • ) Những khu vực có khí thải công nghiệp thấp

Rất quan trọng đối với

  • Thành phần của men (enzyme) và các prô-tê-in khác
  • Cần cho sự tạo thành diệp lục và sử dụng N hiệu quả
  • Hấp thu tương đối thấp