Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất có đá phấn
  • Đất cát
  • Đất khai hoang
  • Bón lượng đạm cao

Rất quan trọng đối với

  • Sự tạo thành li-nhin (lignin), hiệu suất của diệp lục và sự điều khiển các gốc tự do peoxit
  • Cần cho loại prô-tê-in (protein) sắc tố xanh chứa đồng, nhìn thấy trong các hoa nhỏ của bông cải xanh