Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất cát
  • pH cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt
  • Đất nhuyễn, mịn

Rất quan trọng đối với

  • Đấy mạnh tăng trưởng
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt với hàm lượng đường và vitamin C cao