Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua
  • Độ pH thấp
  • Mức chất hữu cơ trong đất thấp

Rất quan trọng đối với

  • Tăng năng suất (nhất là với cải bông xanh và cải bông trắng), chất lượng bên trong (hàm lượng đường và vitamin C) và thời gian lưu trữ