Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất hữu cơ
  • Đất cát
  • pH cao
  • Giai đoạn lạnh, ẩm ướt
  • Đất nhuyễn, mịn

Rất quan trọng đối với

  • Khử nitrat
  • Quang hợp
  • Tổng hợp prô-tê-in (protein)
  • Duy trì sự sinh trưởng và sự phát triển mạnh