Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất chua
  • Đất cát, nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Đất không thoáng khí (đất ngập nước
  • ) Những khu vực có khí thải công nghiệp thấp

Rất quan trọng đối với

  • Yêu cầu cung cấp đều đặn với số lượng tương đối lớn
  • Quan trọng cho sự phát triển bắp và khả năng chống chịu stress
  • Có vai trò quan trọng về mặt chất lượng sản phẩm
  • Yếu tố quyết định cho chất lượng bên trong tốt hơn và cải thiện chất lượng lưu trữ