Được làm tồi tệ hơn bởi

  • Đất có pH thấp hoặc cao
  • Đất cát hay đất có cơ cấu nhẹ (rửa trôi)
  • Hàm lượng chất hữu cơ thấp
  • Điều kiện khô hạn
  • Lượng mưa cao (rửa trôi) hoặc tưới nhiều
  • Bón nhiều chất hữu cơ/phân chuồng chưa phân hủy (ví dụ như rơm)
  • Cây trồng phát triển nhanh

Rất quan trọng đối với

  • Năng suất cao và sớm, kích cỡ lá tốt và chất lượng sản phẩm trên thị trường